Top-Oglasi.com ne nosi odgovornost za sadržaj oglasa.
Top-Oglasi.com zadržava svoje pravo da uređuje ili briše oglase za koje smatra da nemaju prikladan sadržaj.
Objavljivanje oglasa u Top-Oglasi.com je besplatno, kao i registracija članova.
Oglasi ne smeju da sadrže ili da upućuju na:

Pornografski sadržaj ili sadržaj za odrasle;
Nasilan sadrža;
Govor mržnje(uključujući sadržaj kojim se podstiče mržnja ili promoviše nasilje protiv pojedinaca ili grupa na osnovu rase ili etničkog porekla, religije, invaliditeta, pola, uzrasta, statusa veterana ili seksualnog opredeljenja/polnog identiteta), uznemiravanje, maltretiranje ili sličan sadržaj kojim se zagovara nasilje nad pojedincem ili grupom);
Preterana vulgarnost;
Sadržaj za hakovanje/krekovanje;
Sadržaj koji se odnosi na drogu i pribor za uživanje droge;
Sadržaj na kojem se promovišu, prodaju ili oglašavaju proizvodi napravljeni od ugroženih životinjskih vrsta;
Prodaja piva ili žestokih pića;
Prodaja duvana ili duvanskih proizvoda;
Prodaja lekova koji se izdaju na recept;
Prodaja oružja ili municije (npr. vatrenog oružja, komponenti vatrenog oružja, borbenih noževa ili pištolja za omamljivanje);
Prodaja ili distribucija seminarskih radova ili studentskih eseja;
Sadržaj koji se odnosi na programe koji obezbeđuju nadoknadu korisnicima ukoliko kliknu na oglase ili ponude, pretražuju, surfuju po veb-sajtovima ili čitaju imejlove;
Bilo koji drugi sadržaj koji je nelegalan, koji promoviše nelegalne; aktivnosti ili narušava zakonska prava drugih lica.

Za kontakt sa admistratorima Top-Oglasi.com molimo vas koristite formu za kontakte.